Evaluering

Øster Jølby Kirke, Mors. Foto: Tusnelda

Evaluering er ofte et krav til projekter, som får støtte af eksterne bevillingsgivere. Men evaluering bør tilrettelægges på en sådan måde, at det er meningsfuldt og nyttigt for organisationen, uanset om det foregår for at imødekomme eksterne krav eller ej.​

Udviklingstiltag og –projekter i større eller mindre stil er en del af mange kirkers/organisationers hverdag. Og de kan være meget nyttige, fordi de skaber værdi for brugerne (eller andre) og fordi de kan give nyttig viden om, hvad der virker for hvem under hvilke betingelser.

Det sidste forudsætter, at man evaluerer indsatsen.​

Evalueringsarbejdet bør så vidt muligt starte, når projektet starter. Derigennem får man mulighed for at lære og korrigere undervejs i forløbet.​

Evalueringsarbejdet indeholder en række sammenhængende elementer, som beskrives i et evalueringsdesign og en plan. Man skal således tage stilling til evalueringens formål og genstand, formulere centrale spørgsmål og værdier, indkredse datakilder og kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder velegnede til formålet samt gøre sig overvejelser om, hvordan ny viden løbende omsættes til revidere mål og indsatser i projektet.

Som kirkekonsulenter hjælper vi gerne med at designe læringsorienteret evaluering. Vi kan også udføre dele af eller hele evalueringsarbejdet eller være sparringspartner på jeres egen evaluering.

Følgende kirkekonsulenter kan bistå med evaluering:

Frivillighed

Frivillighed i kirken er ikke det samme som frivillighed i en forening eller på en kommunal institution. Det fælles engagement ligger dybt i kirkens eksistens – også selv om det ikke altid er det, folk forbinder kirken med. Hvordan kan man organisere sig som kirke, så mennesker med alverdens forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde? Hvilke tendenser i tiden er det relevant at tage højde for, når det kommer til involvering, frivillighed og lokalsamfund?

Der kan arbejdes med følgende temaer:

 • Delagtighed – når kirken er mennesker frem for bygninger
 • Inddragelse af nye frivillige
 • Udvikling af menighedsrådets udvalgsarbejde
 • Ledelse af frivillige
 • Projektbaseret frivillighed
 • Samarbejde med frivillige organisationer i lokalsamfundet

Følgende konsulenter har erfaring indenfor frivillighed:

Forebyggelse af konflikter

Kommunikation er et væsentligt led i forebyggelse af konflikter. Derfor er det en god idé at forbedre den interne kommunikation i menighedsrådet og blandt sognets medarbejdere.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Belysning af kommunikationsteorier i et kirkeligt perspektiv
 • Forståelse af konflikttrappen
 • Konkrete idéer til en konstruktiv konflikthåndtering
 • Konfliktanalyse og konfliktdesign
 • Forståelse af hvorledes uenighed kan være udviklende

Følgende konsulenter har erfaring inden for forebyggelse af konflikter:

Konsulentarbejde vedrørende konfliktforebyggelse foregår som udgangspunkt som et halv- eller heldagsarrangement.

Trivsel og stress

Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er på niveau med øvrige danske arbejdspladser generelt – hverken værre eller bedre. Men det betyder, at også folkekirken som arbejdsplads har udfordringer omkring trivsel og stress.

Alle arbejdspladser bør have en plan for det psykiske arbejdsmiljø. Men nogle gange er der behov for en særlig indsats. Ved at sætte lup på det psykiske arbejdsmiljø kan I dels forebygge mange konflikter og i stedet arbejde sammen om det der er jeres kerneområder. Der er mange måder at arbejde med det psykiske miljø på en arbejdsplads. Sammen finder vi ud af hvad der er vigtigst for jer at få på dagsorden. Dernæst laver vi rammen og via gruppearbejde, dialog og foredrag er det håbet at arbejdspladsen bliver bæredygtig mht. alle de temaer i mener der skaber det gode psykiske arbejdsmiljø.

De kirkekonsulenter, der arbejder med trivsel og stress i folkekirken har indsigt i de særlige vilkår, der er for arbejdsmiljøet i folkekirken, og stor erfaring i at arbejde med trivsel og stress.

Vi arbejder med:

 • personalepolitiske og kommunikative redskaber og med konflikthåndtering
 • på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau
 • både forebyggende og problemløsende

Følgende konsulenter har erfaring med trivsel og stress:

Sognesamarbejde

Der er mange opgaver, som bedst varetages i det enkelte sogn. Men større og mere tværgående udfordringer er oplagt at samarbejde om på tværs af sognegrænser til stor inspiration og dynamik.

Praktiske og administrative opgaver ligger lige for til bredere samarbejde – f.eks. regnskabsfunktionen på tværs af sogne, måske i provstiet? Samarbejde mellem kirkegårde om større opgaver, maskinindkøb o.l.

Få inspiration til at tænke på tværs – et idekatalog til at gå i gang med.

Følgende konsulenter har erfaring med sognesamarbejde

Udvikling af mødeformer

Møder er en vigtig del af hverdagen i kirken – og gode møder en forudsætning for, at der udvikles energi og glæde i arbejdet på den ene side – og for at der på den anden side træffes gode beslutninger.

At udvikle møder og mødeformer kan være med til at løfte arbejdet i kirken fra de mere traditionelle møder omkring kirkens driftsopgaver til forskellige måder at mødes på, som også frigør inspiration og ideer, hvor deltagerne involveres og kan bidrage.

Find mødeformer der passer

Det handler om at finde mødeformer, der passer til det der skal opnås med mødet. Initiativtagerne/mødelederen må derfor definere ,om der er tale om møder hvor det drejer sig om

 • Information
 • Problemløsninger
 • Beslutninger
 • Drøftelser/ideudvikling/tematisering

Eller en kombination af flere og derfor en differentieret mødetilrettelæggelse

Både i forhold til møder i menighedsrådet, i arbejdsgrupper, i underudvalg, i provstiudvalget og også i møder mellem flere sogne eller flere menighedsråd, kan en god mødetilrettelæggelse og overvejelser over, om mødet skal være helt traditionelt – være workshop baseret – om en brainstorm skal være grundlaget eller om en proces/et fremtidsværksted ville være det allerbedste, eller om en helt anden mødeform bedst fremmer formålet.

Kirkekonsulenterne kan være behjælpelig med at analysere og tilrettelægge mødeformer, som bedst muligt tilgodeser det, der er formålet – og også integrere det i arbejdet med målsætningsarbejde og  kommunikation.

Følgende konsulenter har erfaring med udvikling af mødeformer:

Vision og målsætning

Folkekirken er i forandring. Brugerne og omverden stiller større og større krav om individualisering og fornyelse.

Forandring er tungere at arbejde med end rutiner og fordrer, at man ved, hvor man vil bevæge sig hen. Derfor er der i kirkeligt arbejde brug for at formulere såvel langsigtede visioner som mere kortsigtede mål.

I sognet

Det er vigtigt for et menighedsråd at få sat ord på, hvordan man ønsker at være kirke i dagens Danmark. Hvis har formuleret en klar retning for kirkens arbejde, sætter det positive spor i både sognets arbejde og menighedsrådets samarbejde. Det bliver med vision og retning dermed lettere at få afgørelser og prioriteringer til at falde på plads.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Visionsformulering
 • Prioritering af indsatsområder/mål
 • Udarbejdelse af handlings- og tidsplan
 • Opfølgning på visioner og mål, via dokumentation, evaluering m.v.

Erfaringen viser desuden, at det er afgørende, at både medarbejdere og menighedsråd føler ejerskab for sognets visioner og mål, hvorfor disse bør formuleres i fællesskab. Hvis der skabes det fornødne ejerskab for visioner og mål, vil det være muligt at undgå en lang række misforståelser og frustrationer i det øvrige samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd.

I provstiet

I provstierne er det ligeledes væsentligt med en fælles, overordnet vision og målsætning for provstiets arbejde. En sådan vision og målsætning medfører blandt andet styrkede samarbejdsrelationer og et større kendskab til hinandens arbejde sognene imellem samt en god baggrund for en fordelingsnøgle til, hvordan midlerne i ligningsområdet fordeles.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Formulering af en fælles, overordnet målsætning
 • Håndtering af målsætningsprocessen
 • Analyse af sognenes befolkningsprofiler
 • Rådgivning om ressourcefordeling
 • Erfaring og redskaber til målsætningsproceshåndtering

Følgende konsulenter har erfaring inden for visioner og målsætning for sogne:

Følgende konsulenter har erfaring inden for visioner og målsætning for provstier:

Konsulentarbejde vedrørende vision og målsætning for sogne og provstier foregår som udgangspunkt som et heldags- eller aftenarrangement.