Rekruttering

Det er vigtigt, at stillingen er meget klart defineret før opslag, og at processen med hele evaluering af ansøgerfeltet bliver håndteret professionelt og kyndigt. Alt andet er for dyrt på mange niveauer.

Det kan kirkekonsulenter.dk hjælpe med.

Følgende konsulenter har erfaring inden for rekruttering af nye medarbejdere:

Sogne­analyser

Før man går i gang med en egentlig målsætningsproces og således sætter ord på, hvor man som sogn og provsti gerne vil hen, er det vigtigt at gøre sig klart, hvor man er nu. Det er derfor en god idé at få lavet en omverdensanalyse eller måske endda en specifik sogneanalyse med en beskrivelse af, hvordan sognet ser ud. I mange tilfælde har det vist sig frugtbart med en spørgeskemaundersøgelse i sognet.

En sådan analyse afdækker og skærper bevidstheden om:

 • Sognets befolkning og befolkningsstruktur
 • Den samfundsmæssige ramme, som kirken indgår i
 • De ønsker og behov befolkningen udtrykker i forhold til kirken
 • De ressourcer, der kan stilles til rådighed for kirkens indsats

Det kan i mange situationer også anbefales at foretage en såkaldt SWOT-analyse, hvor sognets interne styrker og svagheder sættes i relation til de muligheder og trusler, som omverdenen tydeliggør.

Følgende konsulenter har erfaring inden for sogne- og omverdensanalyser:

Konsulentarbejde vedrørende analyser foregår som udgangspunkt som et heldagsarrangement

Kommunikations­strategi

Kirkens valg af kommunikationskanaler er et af de områder, hvor der oftest forfaldes til vanens magt. Ganske ofte glemmer man at inddrage den daglige kommunikation, når man justerer vision og målsætning, selvom det kan give store gevinster at ruske op i de gamle kommunikationsvaner.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Analyse og vurdering af samspillet mellem nuværende vision, målsætning og kommunikationsaktiviteter
 • Skabelse af en naturlig sammenhæng mellem kommunikation, vision og målsætning
 • Klarlægning af, hvordan man bedst når de ønskede målgrupper
 • Planlægning af målrettede kommunikationsaktiviteter
 • Forbedring af samspillet mellem kirkeblad, hjemmeside, annoncer og andre kommunikationskanaler
 • Vurdering af bedst muligt udbytte af kommunikationsressourcer

Følgende konsulenter har erfaring inden for kommunikationsstrategi:

Konsulentarbejde vedrørende kommunikationsstrateg kan foregå som enten selvstændig rådgivnings- og udviklingsproces eller kan integreres i et større udviklingsforløb med vision og målsætninger

Branding

Branding handler om, at sætte en identitet bag sit navn, og på stærk vis kommunikere essensen af kirkens værdier og historier. At være et brand, hænger sammen med at være genkendelig, men det er ikke noget der kommer af sig selv – det er noget man må gøre sig fortjent til. For at have et godt brand, må der være sammengæng mellem det man siger man er, og det man i virkeligheden gør. Et brand er derfor ikke mere værd, end målgruppens opfattelse af det. Nogle af de elementer der må tages i betragtning er: sociale anbefalinger, førstehåndsindtryk og konkrete oplevelser. Derfor er det vigtigt at man har en klar strategi for at opbygge sit brand.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Brandanalyse: Hvad mener sognets beboere om kirken.
 • Kortlægge styrker og svagheder… som kirkens brugere ser dem.
 • Identificere de gode historier der skaber et godt brand.
 • Facilitere en fælles brandingvision: Hvad er det vi gerne vil være kendt for?
 • Formulerer en strategi med klare mål, der kan bidrage til at opfylde brandingvisionen.

Følgende konsulenter har erfaring inden for Branding:

Sociale medier

Sociale medier som Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linked-In er eksploderet. Kirkerne overvejer også at bruge dem, for at nå ud til sognet. Selvom det i dag kan virke som det åbenlyse valg, at engagere sin kirke på de sociale medier, bør man grundigt overveje, hvad det er blandt andet Facebook og Twitter kan bidrage med som medier, men især også hvad de ikke kan bidrage med, når det kommer til kirkekommunikation.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Analyse af sognets adfærd på de de nye medier.
 • Indholdsstrategi – Hvad vil vi gerne fortælle?
 • Workshops – brugertræning.
 • Analyse af virksomhedens profil – Er det noget for os?

Følgende konsulenter har erfaring inden for Sociale medier:

Presse- og medie­rådgivning

Medierne er den prædikestol, der har flest tilhørere. I virkeligheden er kirken fuld af gode historier, der bare venter på at blive opdaget og fortalt. Men den enkelte kirke får kun den presseomtale, den selv gør sig fortjent til. Det handler derfor om at tage medierne i egen hånd og lægge frygt for dårlig presse og berøringsangst overfor journalister på hylden og i stedet lære at tænke som journalisterne, blive en del af deres netværk og få et godt samspil med dem.

Kirken har fantastiske muligheder for at få positiv omtale i pressen, hvorfor det blot gælder om, at gøre kirkens arbejde og budskab mere synlige i mediebilledet.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Pressestrategi – herunder målgruppeanalyse og omdømme
 • Klarlægning af hvad en god historie er set med journalisternes øjne
 • Indblik i journalisternes værktøjskasse
 • Indblik i faldgruber
 • Pressekontakt og –netværk
 • Interviews
 • Konkrete idéer og værktøjer

Følgende konsulenter har erfaring inden for presse- og medierådgivning:

Konsulentarbejde vedrørende presse- og medierådgivning foregår som udgangspunkt som aftens- eller heldagsarrangement

Kirkeblad

Kirkebladet er i mange sogne en vigtig del af sognets ansigt udadtil, og det handler om at gøre det relevant og nærværende for både nuværende og potentielle kirkegængere. Man bør som sogn derfor gøre sig klart, hvad man selv samt hvad man som læser vil med kirkebladet.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Gennemgang af kirkebladets redaktionelle indhold og layout
 • Analyse af målgrupper i relation til indhold og layout
 • Udarbejdelse af levende og vedkommende artikler
 • Levering af helt færdigt kirkeblad med tekster, billeder og klart layout
 • Kurser i udarbejdelse af kirkeblad, herunder hvordan man finder de gode, vedkommende historier, skriver levende og kreativt, får billeder og tekst til at hænge sammen samt hvordan man skaber synergi mellem kirkebladet og lokale medier

Følgende konsulenter har erfaring inden for kirkeblade:

Konsulentarbejde vedrørende kirkebladet kan foregå som en kursusdag, et forløb, hvor konsulenten deltager i redaktionsarbejdet ellers som uddelegering af dele af redaktionsarbejdet til konsulenten

Ansættelsesforhold

Menighedsråd har som arbejdsgiver et stort ansvar. Når man skal ansætte, afskedige eller måske give en medarbejdere en påtale, er der mange vitale forhold man skal være opmærksom på, således at ansættelsesforholdet forløber korrekt i alle faser fra ansættelse til opsigelse.

God orden i ansættelsen er en forudsætning for, at medarbejderne kan have tillid til sin arbejdsgiver.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med rådgivning ved:

 • Ansættelser
 • Afskedigelser/genplacering
 • Påtaler
 • Rekruttering
 • Overenskomster
 • Personalepolitik
 • Lønpolitik
 • Medarbejderudviklingssamtaler

Følgende konsulenter har erfaring inden for ansættelsesforhold:

Konsulentarbejde vedrørende ansættelsesforhold foregår som udgangspunkt som dialog/korrespondance mellem konsulent og menighedsrådet

Stillings­opmåling

I menighedsrådene er det væsentligt at gøre sig klart, om man har de rigtige stillinger og de rigtige personer til at besætte dem. Det kan derfor være en god idé at opmåle de konkrete stillinger i sognet og vurdere sammensætningen af ressourcer i forhold til de opgaver og udfordringer, man står overfor.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Konkrete opmålinger af stillinger – herunder stillingernes sammensætning, omfang og indhold
 • Vurdering af stillingers nødvendighed
 • Hjælp til at tænke stillingsstruktur på tværs af sogn
 • Bistand til udarbejdelse af gode og brugbare funktionsbeskrivelser

Følgende konsulenter har erfaring inden for stillingsopmåling:

Konsulentarbejde vedrørende stillingsopmåling foregår som udgangspunkt i form af sparring i alt mellem nogle timer til et længerevarende forløb

It-rådgivning

Computere og it spiller i dag en vigtig rolle inden for snart sagt alle arbejdsområder. Dette gælder også i kirken.

Desværre er it-systemer ofte så komplicerede, at de kræver en del uddannelse for at kunne installere og betjene dem korrekt. Ikke mindst sikkerheden er et vigtigt område, der ofte forsømmes. Det er derfor en god idé at gøre sig klart, om kirkens vigtige data er beskyttet i tilstrækkelig grad samt om kirkens personale har det fornødne kendskab hertil.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Råd og vejledning i opsætning og brug af computere og it-udstyr generelt
 • Undervisning i it-relaterede emner
 • Udvikling af software

Følgende konsulenter har erfaring inden for it-rådgivning:

Konsulentarbejde vedrørende it-rådgivning foregår som udgangspunkt som en halv eller hel kursusdag