Sociale medier

Sociale medier som Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn er nu meget brugt. Kirker kan også drage fordel af disse platforme som dialogværktøjer.

En kirkekonsulent kan hjælpe med brugen af sociale medier

 • Analyse af sognets adfærd på de de nye medier.
 • Indholdsstrategi – Hvad vil vi gerne fortælle?
 • Workshops – brugertræning.
 • Analyse af kirkens profil – Er det noget for os?

Sociale medier kan være en effektiv måde til at dele information om kirkeaktiviteter, begivenheder og budskaber med et bredere publikum.

Det er fristende at antage, at kirker bør engagere sig på online platforme. Men samtidigt er det vigtigt at overveje både fordele og begrænsninger ved disse medier i forhold til kirkekommunikation.

Mere synlighed, men ikke erstatning for fællesskaber

Sociale medier kan bidrage med øget synlighed, direkte kommunikation med medlemmerne og muligheder for at engagere sig i online samtaler og dialog. Samtidig skal man dog være opmærksom på, at den digitale verden ikke kan erstatte den personlige og fællesskabsbaserede tilstedeværelse, der ofte er karakteristisk for kirken.

Hvis du ønsker hjælp til at bruge sociale medier til at styrke din kirkes kommunikation, kan det være en god idé at konsultere en kirkekonsulent med viden om kommunikation. Disse konsulenter kan guide og rådgive om strategier, indhold og bedste praksis. Og hjælpe kirken med at navigere i den digitale verden.

Følgende konsulenter kan rådgive:

Du kan kontakte disse konsulenter for at diskutere dine behov og få professionel rådgivning om, hvordan du bedst kan implementere disse platforme i din kirkes kommunikationsstrategi.

Samarbejde og intern kommunikation

Samarbejde og intern kommunikation. I mange sogne er samarbejde defineret som arbejdsdeling. Hver medarbejder gør netop det, de er ansat til. Desuden er der i forholdet mellem menighedsråd og medarbejderne ofte ”vandtætte skodder” og man blander sig ikke i hinandens ting.

Men folkekirken er i forandring, hvor nye initiativer kommer til og gamle mønstre brydes op. Derfor er der behov for at se samarbejdet i et bredere perspektiv. Det handler om, at den enkelte medarbejder skal kunne identificere sig med det, der sker i sognet og se sig selv som et værdifuldt element i sognets samlede arbejde. Derved bliver menighedsrådet og medarbejderne dynamiske samarbejdspartnere, hvor samarbejdets succes er betinget af gensidighed, samarbejde og åbenhed.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Teamsamarbejde
 • Udarbejdelse af spilleregler for samarbejdet
 • Redskaber, der kan styrke sammenholdet mellem menighedsråd og medarbejdere samt medarbejderne imellem

Følgende konsulenter har erfaring inden for samarbejde:

Konsulentarbejde vedrørende samarbejde foregår som udgangspunkt som et heldagsarrangement

Sogne­analyser

Før man går i gang med en egentlig målsætningsproces og således sætter ord på, hvor man som sogn og provsti gerne vil hen, er det vigtigt at gøre sig klart, hvor man er nu. Det er derfor en god idé at få lavet en omverdensanalyse eller måske endda en specifik sogneanalyse med en beskrivelse af, hvordan sognet ser ud. I mange tilfælde har det vist sig frugtbart med en spørgeskemaundersøgelse i sognet.

En sådan analyse afdækker og skærper bevidstheden om:

 • Sognets befolkning og befolkningsstruktur
 • Den samfundsmæssige ramme, som kirken indgår i
 • De ønsker og behov befolkningen udtrykker i forhold til kirken
 • De ressourcer, der kan stilles til rådighed for kirkens indsats

Det kan i mange situationer også anbefales at foretage en såkaldt SWOT-analyse, hvor sognets interne styrker og svagheder sættes i relation til de muligheder og trusler, som omverdenen tydeliggør.

Følgende konsulenter har erfaring inden for sogne- og omverdensanalyser:

Konsulentarbejde vedrørende analyser foregår som udgangspunkt som et heldagsarrangement

Presse- og medie­rådgivning

Medierne er den prædikestol, der har flest tilhørere. I virkeligheden er kirken fuld af gode historier, der bare venter på at blive opdaget og fortalt. Men den enkelte kirke får kun den presseomtale, den selv gør sig fortjent til. Det handler derfor om at tage medierne i egen hånd og lægge frygt for dårlig presse og berøringsangst overfor journalister på hylden og i stedet lære at tænke som journalisterne, blive en del af deres netværk og få et godt samspil med dem.

Kirken har fantastiske muligheder for at få positiv omtale i pressen, hvorfor det blot gælder om, at gøre kirkens arbejde og budskab mere synlige i mediebilledet.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Pressestrategi – herunder målgruppeanalyse og omdømme
 • Klarlægning af hvad en god historie er set med journalisternes øjne
 • Indblik i journalisternes værktøjskasse
 • Indblik i faldgruber
 • Pressekontakt og –netværk
 • Interviews
 • Konkrete idéer og værktøjer

Følgende konsulenter har erfaring inden for presse- og medierådgivning:

Konsulentarbejde vedrørende presse- og medierådgivning foregår som udgangspunkt som aftens- eller heldagsarrangement

Kirkeblad

Kirkebladet er i mange sogne en vigtig del af sognets ansigt udadtil, og det handler om at gøre det relevant og nærværende for både nuværende og potentielle kirkegængere. Man bør som sogn derfor gøre sig klart, hvad man selv samt hvad man som læser vil med kirkebladet.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Gennemgang af kirkebladets redaktionelle indhold og layout
 • Analyse af målgrupper i relation til indhold og layout
 • Udarbejdelse af levende og vedkommende artikler
 • Levering af helt færdigt kirkeblad med tekster, billeder og klart layout
 • Kurser i udarbejdelse af kirkeblad, herunder hvordan man finder de gode, vedkommende historier, skriver levende og kreativt, får billeder og tekst til at hænge sammen samt hvordan man skaber synergi mellem kirkebladet og lokale medier

Følgende konsulenter har erfaring inden for kirkeblade:

Konsulentarbejde vedrørende kirkebladet kan foregå som en kursusdag, et forløb, hvor konsulenten deltager i redaktionsarbejdet ellers som uddelegering af dele af redaktionsarbejdet til konsulenten

Ansættelsesforhold

Menighedsråd har som arbejdsgiver et stort ansvar. Når man skal ansætte, afskedige eller måske give en medarbejdere en påtale, er der mange vitale forhold man skal være opmærksom på, således at ansættelsesforholdet forløber korrekt i alle faser fra ansættelse til opsigelse.

God orden i ansættelsen er en forudsætning for, at medarbejderne kan have tillid til sin arbejdsgiver.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med rådgivning ved:

 • Ansættelser
 • Afskedigelser/genplacering
 • Påtaler
 • Rekruttering
 • Overenskomster
 • Personalepolitik
 • Lønpolitik
 • Medarbejderudviklingssamtaler

Følgende konsulenter har erfaring inden for ansættelsesforhold:

Konsulentarbejde vedrørende ansættelsesforhold foregår som udgangspunkt som dialog/korrespondance mellem konsulent og menighedsrådet

Stillings­opmåling

I menighedsrådene er det væsentligt at gøre sig klart, om man har de rigtige stillinger og de rigtige personer til at besætte dem. Det kan derfor være en god idé at opmåle de konkrete stillinger i sognet og vurdere sammensætningen af ressourcer i forhold til de opgaver og udfordringer, man står overfor.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Konkrete opmålinger af stillinger – herunder stillingernes sammensætning, omfang og indhold
 • Vurdering af stillingers nødvendighed
 • Hjælp til at tænke stillingsstruktur på tværs af sogn
 • Bistand til udarbejdelse af gode og brugbare funktionsbeskrivelser

Følgende konsulenter har erfaring inden for stillingsopmåling:

Konsulentarbejde vedrørende stillingsopmåling foregår som udgangspunkt i form af sparring i alt mellem nogle timer til et længerevarende forløb

It-rådgivning

Computere og it spiller i dag en vigtig rolle inden for snart sagt alle arbejdsområder. Dette gælder også i kirken.

Desværre er it-systemer ofte så komplicerede, at de kræver en del uddannelse for at kunne installere og betjene dem korrekt. Ikke mindst sikkerheden er et vigtigt område, der ofte forsømmes. Det er derfor en god idé at gøre sig klart, om kirkens vigtige data er beskyttet i tilstrækkelig grad samt om kirkens personale har det fornødne kendskab hertil.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Råd og vejledning i opsætning og brug af computere og it-udstyr generelt
 • Undervisning i it-relaterede emner
 • Udvikling af software

Følgende konsulenter har erfaring inden for it-rådgivning:

Konsulentarbejde vedrørende it-rådgivning foregår som udgangspunkt som en halv eller hel kursusdag

Sogne­sammen­lægninger

Mange praktiske og administrative opgaver ligger lige for til bredere samarbejde – f.eks. regnskabsfunktionen på tværs af sogne eller samarbejde mellem kirkegårde om større opgaver, maskinindkøb o.l., ligesom mange kirkelige aktiviteter og personalemæssige forhold med fordel løses i et samarbejde. For nogle sogne vil det være oplagt at tage skridtet til en egentlig sognesammenlægning. Dermed kan der frigives ressourcer til glæde for det lokale kirkeliv.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng bidrage med:

 • hjælp til at overveje fordele og ulemper ved en sognesammenlægning
 • redegørelse for de juridiske forhold og orientering om hvordan en sammenlægningsproces foregår
 • igangsætning og styring af en sammenlægningsproces
 • ideer til en ny organisering af arbejdet

Følgende konsulenter har erfaring med sognesammenlægninger: