Trivsel og stress

Om trivsel og stress. Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er på niveau med øvrige danske arbejdspladser generelt – hverken værre eller bedre. Men det betyder, at også folkekirken som arbejdsplads har udfordringer omkring trivsel og stress.

Plan for det psykiske arbejdsmiljø

Alle arbejdspladser bør have en plan for det psykiske arbejdsmiljø. Men nogle gange er der behov for en særlig indsats. Ved at sætte lup på det psykiske arbejdsmiljø kan I dels forebygge mange konflikter og i stedet arbejde sammen om det der er jeres kerneområder. Der er mange måder at arbejde med det psykiske miljø på en arbejdsplads. Sammen finder vi ud af hvad der er vigtigst for jer at få på dagsorden. Dernæst laver vi rammen og via gruppearbejde, dialog og foredrag er det håbet at arbejdspladsen bliver bæredygtig mht. alle de temaer i mener der skaber det gode psykiske arbejdsmiljø.

De kirkekonsulenter, der arbejder med trivsel og stress i folkekirken har indsigt i de særlige vilkår, der er for arbejdsmiljøet i folkekirken, og stor erfaring i at arbejde med trivsel og stress.

Vi arbejder med:

 • personalepolitiske og kommunikative redskaber og med konflikthåndtering
 • på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau
 • både forebyggende og problemløsende

Følgende konsulenter har erfaring med trivsel og stress:

Selvledelse

Selvledelse
– og ledelse på distancen

Kun meget få kirker har en egentlig ”daglig leder”. For de fleste er kontaktpersonen den personaleansvarlige. Og da kontaktpersonen ikke regelmæssigt kan være til stede i normal arbejdstid, stiller det krav om to vigtige kompetencer:

 • Selvledelse – fra medarbejderne
 • Distanceledelse – fra kontaktpersonen

Begge forudsætter veldefinerede mål og rammer for arbejdet. Klare aftaler og succeskriterier, en gennemtænkt evalueringskultur og i det hele taget: tillid fra begge sider.

Det er muligt at få til at fungere.

Vi bidrager gerne med hjælp, råd og sparring.

Følgende konsulenter har erfarig med selvledelse:

Samarbejde og intern kommunikation

Samarbejde og intern kommunikation. I mange sogne er samarbejde defineret som arbejdsdeling. Hver medarbejder gør netop det, de er ansat til. Desuden er der i forholdet mellem menighedsråd og medarbejderne ofte ”vandtætte skodder” og man blander sig ikke i hinandens ting.

Men folkekirken er i forandring, hvor nye initiativer kommer til og gamle mønstre brydes op. Derfor er der behov for at se samarbejdet i et bredere perspektiv. Det handler om, at den enkelte medarbejder skal kunne identificere sig med det, der sker i sognet og se sig selv som et værdifuldt element i sognets samlede arbejde. Derved bliver menighedsrådet og medarbejderne dynamiske samarbejdspartnere, hvor samarbejdets succes er betinget af gensidighed, samarbejde og åbenhed.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Teamsamarbejde
 • Udarbejdelse af spilleregler for samarbejdet
 • Redskaber, der kan styrke sammenholdet mellem menighedsråd og medarbejdere samt medarbejderne imellem

Følgende konsulenter har erfaring inden for samarbejde:

Konsulentarbejde vedrørende samarbejde foregår som udgangspunkt som et heldagsarrangement

Frivillighed

Frivillighed i kirken er ikke det samme som frivillighed i en forening eller på en kommunal institution. Det fælles engagement ligger dybt i kirkens eksistens – også selv om det ikke altid er det, folk forbinder kirken med. Hvordan kan man organisere sig som kirke, så mennesker med alverdens forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde? Hvilke tendenser i tiden er det relevant at tage højde for, når det kommer til involvering, frivillighed og lokalsamfund?

Der kan arbejdes med følgende temaer:

 • Delagtighed – når kirken er mennesker frem for bygninger
 • Inddragelse af nye frivillige
 • Udvikling af menighedsrådets udvalgsarbejde
 • Ledelse af frivillige
 • Projektbaseret frivillighed
 • Samarbejde med frivillige organisationer i lokalsamfundet

Følgende konsulenter har erfaring indenfor frivillighed:

Forebyggelse af konflikter

Kommunikation er et væsentligt led i forebyggelse af konflikter. Derfor er det en god idé at forbedre den interne kommunikation i menighedsrådet og blandt sognets medarbejdere.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Belysning af kommunikationsteorier i et kirkeligt perspektiv
 • Forståelse af konflikttrappen
 • Konkrete idéer til en konstruktiv konflikthåndtering
 • Konfliktanalyse og konfliktdesign
 • Forståelse af hvorledes uenighed kan være udviklende

Følgende konsulenter har erfaring inden for forebyggelse af konflikter:

Konsulentarbejde vedrørende konfliktforebyggelse foregår som udgangspunkt som et halv- eller heldagsarrangement.

Konflikt­håndtering

Konflikter i Folkekirken er udbredte. Vi kommer ikke uden om dem, og det skal vi heller ikke. Men vi skal omgås dem med forsigtighed og med en forståelse for at Folkekirken er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, medarbejdere, arbejdsgivere, frivillige mm. Med den særlige blanding folkekirken har i forhold til lederskab og ansatte, er konflikter særligt udsatte for at gå i hårdknude og ødelægge arbejdsmiljøet.

At arbejde med konflikter på en arbejdsplads kræver mindst to parter som er interesserede i at løse konflikten. Det kræver engagement og villighed til at ændre forholdene. Ud fra den præmis at konflikter er uomgængelige vilkår, arbejder vi os ind på at klarlægge, tyde og blotlægge konflikten ved hjælp af samtaler, workshop og aftaler mellem de implicerede parter.

Konflikthåndtering i Folkekirken

Afhængig af konfliktens (konflikternes) art og implicerede, vil vi i fællesskab arbejde os ind på en løsning og en handling der evt. kunne munde ud i en aftale( mundtlig eller skriftlig)

Samarbejde

Samarbejde er nøgleordet i enhver kirkelig sammenhæng. Uden et godt og stærkt samarbejde mellem alle grupper, opnår man ikke de ønskede mål. Mange steder er det samarbejde svært at fastholde eller etablere. Når man arbejder med forandringer og processer i samarbejdsøjemed, er det afgørende at alle implicerede er indforstået med og villige til at være med til at skabe en forandring. via teams- og en-til- en samtaler løser vi op for de vanskeligheder der måtte være i et samarbejde.

Mægling

Mægling handler om at støtte konfliktens parter i at finde deres egne løsninger på konflikten igennem dialog og forhandling, så tilliden imellem parterne genoprettes. Mægling bruges i mange sammenhænge, og i kirkeligt regi, når en situation f.eks. synes uløselig og ufrugtbar for videre samarbejde. Mægleren er som i al konfliktarbejde neutral, ikke-dømmende, lyttende og facilliterende i sin tilgang. Målet er at tillid og samarbejde genoprettes

Der er mulighed for en-til-en mægling og gruppevis.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng bidrage med:

 • redegørelse for orientering om hvordan en konfliktløsning foregår
 • hjælp til at tale sammen
 • igangsætning og styring af en konfliktløsningsproces
 • evt. ideer til en ny organisering af arbejdet

Følgende konsulenter har erfaring inden for konflikthåndtering:

Konsulentarbejde vedrørende konflikthåndtering foregår som en proces. Det tager ofte 1 – 2 måneder.