Udvikling af mødeformer

Møder er en vigtig del af hverdagen i kirken – og gode møder en forudsætning for, at der udvikles energi og glæde i arbejdet på den ene side – og for at der på den anden side træffes gode beslutninger.

At udvikle møder og mødeformer kan være med til at løfte arbejdet i kirken fra de mere traditionelle møder omkring kirkens driftsopgaver til forskellige måder at mødes på, som også frigør inspiration og ideer, hvor deltagerne involveres og kan bidrage.

Find mødeformer der passer

Det handler om at finde mødeformer, der passer til det der skal opnås med mødet. Initiativtagerne/mødelederen må derfor definere ,om der er tale om møder hvor det drejer sig om

 • Information
 • Problemløsninger
 • Beslutninger
 • Drøftelser/ideudvikling/tematisering

Eller en kombination af flere og derfor en differentieret mødetilrettelæggelse

Både i forhold til møder i menighedsrådet, i arbejdsgrupper, i underudvalg, i provstiudvalget og også i møder mellem flere sogne eller flere menighedsråd, kan en god mødetilrettelæggelse og overvejelser over, om mødet skal være helt traditionelt – være workshop baseret – om en brainstorm skal være grundlaget eller om en proces/et fremtidsværksted ville være det allerbedste, eller om en helt anden mødeform bedst fremmer formålet.

Kirkekonsulenterne kan være behjælpelig med at analysere og tilrettelægge mødeformer, som bedst muligt tilgodeser det, der er formålet – og også integrere det i arbejdet med målsætningsarbejde og  kommunikation.

Følgende konsulenter har erfaring med udvikling af mødeformer:

Ansættelsesforhold

Menighedsråd har som arbejdsgiver et stort ansvar. Når man skal ansætte, afskedige eller måske give en medarbejdere en påtale, er der mange vitale forhold man skal være opmærksom på, således at ansættelsesforholdet forløber korrekt i alle faser fra ansættelse til opsigelse.

God orden i ansættelsen er en forudsætning for, at medarbejderne kan have tillid til sin arbejdsgiver.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med rådgivning ved:

 • Ansættelser
 • Afskedigelser/genplacering
 • Påtaler
 • Rekruttering
 • Overenskomster
 • Personalepolitik
 • Lønpolitik
 • Medarbejderudviklingssamtaler

Følgende konsulenter har erfaring inden for ansættelsesforhold:

Konsulentarbejde vedrørende ansættelsesforhold foregår som udgangspunkt som dialog/korrespondance mellem konsulent og menighedsrådet

Stillings­opmåling

I menighedsrådene er det væsentligt at gøre sig klart, om man har de rigtige stillinger og de rigtige personer til at besætte dem. Det kan derfor være en god idé at opmåle de konkrete stillinger i sognet og vurdere sammensætningen af ressourcer i forhold til de opgaver og udfordringer, man står overfor.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Konkrete opmålinger af stillinger – herunder stillingernes sammensætning, omfang og indhold
 • Vurdering af stillingers nødvendighed
 • Hjælp til at tænke stillingsstruktur på tværs af sogn
 • Bistand til udarbejdelse af gode og brugbare funktionsbeskrivelser

Følgende konsulenter har erfaring inden for stillingsopmåling:

Konsulentarbejde vedrørende stillingsopmåling foregår som udgangspunkt i form af sparring i alt mellem nogle timer til et længerevarende forløb

It-rådgivning

Computere og it spiller i dag en vigtig rolle inden for snart sagt alle arbejdsområder. Dette gælder også i kirken.

Desværre er it-systemer ofte så komplicerede, at de kræver en del uddannelse for at kunne installere og betjene dem korrekt. Ikke mindst sikkerheden er et vigtigt område, der ofte forsømmes. Det er derfor en god idé at gøre sig klart, om kirkens vigtige data er beskyttet i tilstrækkelig grad samt om kirkens personale har det fornødne kendskab hertil.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Råd og vejledning i opsætning og brug af computere og it-udstyr generelt
 • Undervisning i it-relaterede emner
 • Udvikling af software

Følgende konsulenter har erfaring inden for it-rådgivning:

Konsulentarbejde vedrørende it-rådgivning foregår som udgangspunkt som en halv eller hel kursusdag

Coaching

Når man står overfor store udfordringer, interessante opgaver eller spændingsfyldte problemer, kan man ofte stirre sig blind på tingene, hvilket er både uhensigtsmæssigt og hæmmende. I sådanne situationer kan man få stort udbytte af ekstern coaching, der kan se på tingene med friske øjne.

Allerede filosoffen Sokrates lærte os at vi kunne hjælpe os selv bedst til afklaring eller ligefrem forløsning hvis vi havde en fødselshjælper der stillede de gode/rigtige spørgsmål. Det er det coaching handler om: At blive hjulpet til selv at finde svarene.

Coaching kan bruges i kirkeligt arbejde når en medarbejder f.eks. skal hjælpes videre fra en fastlåst situation til nye erkendelser.

En coach indgår ikke selv i udfordringen, opgaven eller problemet, men er en person, som stiller alle de spørgsmål, som bør stilles for at bringe sagen videre med maksimal kvalitet og effekt.

Følgende konsulenter har erfaring inden for coaching:

Coaching kan foregå i sessioner af 1-2 timers varighed enkeltvis eller i grupper