Vision og målsætning

Folkekirken er i forandring. Brugerne og omverden stiller større og større krav om individualisering og fornyelse.

Forandring er tungere at arbejde med end rutiner og fordrer, at man ved, hvor man vil bevæge sig hen. Derfor er der i kirkeligt arbejde brug for at formulere såvel langsigtede visioner som mere kortsigtede mål.

Vision og målsætning i sognet

Det er vigtigt for et menighedsråd at få sat ord på, hvordan man ønsker at være kirke i dagens Danmark. Hvis har formuleret en klar retning for kirkens arbejde, sætter det positive spor i både sognets arbejde og menighedsrådets samarbejde. Det bliver med vision og retning dermed lettere at få afgørelser og prioriteringer til at falde på plads.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Visionsformulering
 • Prioritering af indsatsområder/mål
 • Udarbejdelse af handlings- og tidsplan
 • Opfølgning på visioner og mål, via dokumentation, evaluering m.v.

Erfaringen viser desuden, at det er afgørende, at både medarbejdere og menighedsråd føler ejerskab for sognets visioner og mål, hvorfor disse bør formuleres i fællesskab. Hvis der skabes det fornødne ejerskab for visioner og mål, vil det være muligt at undgå en lang række misforståelser og frustrationer i det øvrige samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd.

Vision og målsætning i provstiet

I provstierne er det ligeledes væsentligt med en fælles, overordnet vision og målsætning for provstiets arbejde. En sådan vision og målsætning medfører blandt andet styrkede samarbejdsrelationer og et større kendskab til hinandens arbejde sognene imellem samt en god baggrund for en fordelingsnøgle til, hvordan midlerne i ligningsområdet fordeles.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Formulering af en fælles, overordnet målsætning
 • Håndtering af målsætningsprocessen
 • Analyse af sognenes befolkningsprofiler
 • Rådgivning om ressourcefordeling
 • Erfaring og redskaber til målsætningsproceshåndtering

Følgende konsulenter har erfaring inden for visioner og målsætning for sogne:

Følgende konsulenter har erfaring inden for visioner og målsætning for provstier:

Konsulentarbejde vedrørende vision og målsætning for sogne og provstier foregår som udgangspunkt som et heldags- eller aftenarrangement.

Evaluering

Øster Jølby Kirke, Mors. Foto: Tusnelda

Evaluering er ofte et krav til projekter, som får støtte af eksterne bevillingsgivere. Men evaluering bør tilrettelægges på en sådan måde, at det er meningsfuldt og nyttigt for organisationen, uanset om det foregår for at imødekomme eksterne krav eller ej.​

Udviklingstiltag og –projekter i større eller mindre stil er en del af mange kirkers/organisationers hverdag. Og de kan være meget nyttige, fordi de skaber værdi for brugerne (eller andre) og fordi de kan give nyttig viden om, hvad der virker for hvem under hvilke betingelser.

Det sidste forudsætter, at man evaluerer indsatsen.​

Evalueringsarbejdet bør så vidt muligt starte, når projektet starter. Derigennem får man mulighed for at lære og korrigere undervejs i forløbet.​

Evalueringsarbejdet indeholder en række sammenhængende elementer, som beskrives i et evalueringsdesign og en plan. Man skal således tage stilling til evalueringens formål og genstand, formulere centrale spørgsmål og værdier, indkredse datakilder og kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder velegnede til formålet samt gøre sig overvejelser om, hvordan ny viden løbende omsættes til revidere mål og indsatser i projektet.

Som kirkekonsulenter hjælper vi gerne med at designe læringsorienteret evaluering. Vi kan også udføre dele af eller hele evalueringsarbejdet eller være sparringspartner på jeres egen evaluering.

Følgende kirkekonsulenter kan bistå med evaluering:

Sognesamarbejde

Der er mange opgaver, som bedst varetages i det enkelte sogn. Men større og mere tværgående udfordringer er oplagt at samarbejde om på tværs af sognegrænser til stor inspiration og dynamik.

Praktiske og administrative opgaver ligger lige for til bredere samarbejde – f.eks. regnskabsfunktionen på tværs af sogne, måske i provstiet? Samarbejde mellem kirkegårde om større opgaver, maskinindkøb o.l.

Få inspiration til at tænke på tværs – et idekatalog til at gå i gang med.

Følgende konsulenter har erfaring med sognesamarbejde

Sogne­analyser

Før man går i gang med en egentlig målsætningsproces og således sætter ord på, hvor man som sogn og provsti gerne vil hen, er det vigtigt at gøre sig klart, hvor man er nu. Det er derfor en god idé at få lavet en omverdensanalyse eller måske endda en specifik sogneanalyse med en beskrivelse af, hvordan sognet ser ud. I mange tilfælde har det vist sig frugtbart med en spørgeskemaundersøgelse i sognet.

En sådan analyse afdækker og skærper bevidstheden om:

 • Sognets befolkning og befolkningsstruktur
 • Den samfundsmæssige ramme, som kirken indgår i
 • De ønsker og behov befolkningen udtrykker i forhold til kirken
 • De ressourcer, der kan stilles til rådighed for kirkens indsats

Det kan i mange situationer også anbefales at foretage en såkaldt SWOT-analyse, hvor sognets interne styrker og svagheder sættes i relation til de muligheder og trusler, som omverdenen tydeliggør.

Følgende konsulenter har erfaring inden for sogne- og omverdensanalyser:

Konsulentarbejde vedrørende analyser foregår som udgangspunkt som et heldagsarrangement

Sogne­sammen­lægninger

Mange praktiske og administrative opgaver ligger lige for til bredere samarbejde – f.eks. regnskabsfunktionen på tværs af sogne eller samarbejde mellem kirkegårde om større opgaver, maskinindkøb o.l., ligesom mange kirkelige aktiviteter og personalemæssige forhold med fordel løses i et samarbejde. For nogle sogne vil det være oplagt at tage skridtet til en egentlig sognesammenlægning. Dermed kan der frigives ressourcer til glæde for det lokale kirkeliv.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng bidrage med:

 • hjælp til at overveje fordele og ulemper ved en sognesammenlægning
 • redegørelse for de juridiske forhold og orientering om hvordan en sammenlægningsproces foregår
 • igangsætning og styring af en sammenlægningsproces
 • ideer til en ny organisering af arbejdet

Følgende konsulenter har erfaring med sognesammenlægninger:

Organisationsudvikling

Der stilles i dag fra alle sider skærpede krav til menighedsrådets ledelseskompetencer.

Først og fremmest skal menighedsrådet opstille klare mentale billeder af, hvor vi er nu, hvor vi er på vej hen og hvilke strategier og indsatser der er nødvendige for at nå målene.

Det kan betyde betragtelige omlægninger af måden at agere på i menighedsrådet, omlægning af strukturer og bemanding af udvalg og underudvalg.

Derfor må menighedsrådet grundigt gennemdrøfte mulige udviklingspunkter:

 • Hvordan vil man rekruttere nye til menighedsrådet – evt. ved et lokalt opråb med konkrete beskrivelser af de kompetencer, man ønsker tilført ude fra
 • Hvordan vil vi sikre et arbejdende menighedsråd, hvor udvalgsstrukturen emmer af demokratisk overskud, liv og arbejdsglæde
 • Hvordan vil vi uddelegere alt, som kan uddelegeres til udvalg, inddragelse af frivillige og anerkende dialog med alle medarbejdere
 • Og hvordan sikrer vi gennem en åben afrapportering at sammenhængskraften bevares?

Følgende konsulenter har erfaringen indenfor organisationsudvikling: